Autor/a: Solé i Mauri, Belén
ISBN: 8489727783
Dipòsit legal: S.54-1998
Director/a: Director: Prat Caròs, Joan; Tutor: Feixa, Carles
Universitat / Departament: Universitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia
Data de defensa: 7/12/1994
URL: http://www.tdx.cat/handle/10803/8194