Autor/a: Rosquellas, Joan
Editorial: Federació de Teatre Amateur de Catalunya
Any d'edició: 2010
Dipòsit legal: B-44750-2010